Et internationalt studenteropråb for pluralisme i økonomi.

Vi efterspørger en mere åben, alsidig og pluralistisk økonomi.

Læs opråbet for mere information.


Et internationalt opråb om pluralisme i økonomi fra studerende

Det er ikke kun verdensøkonomien, der er i krise. Det er også økonomiundervisningen, og det har konsekvenser udenfor universiteternes vægge. Undervisningen former den næste generation af beslutningstageres  forståelsesramme, og dermed det samfund vi lever i. Vi, 36 foreninger af økonomistuderende fra 19 lande, mener at det er tid til at genoverveje den måde økonomi bliver undervist på. Vi er utilfredse med den indsnævring af studieordningerne, der har fundet sted i løbet af de seneste årtier. Manglen på intellektuel diversitet begrænser ikke blot undervisning og forskning, den begrænser også vores mulighed for at tage kampen op med det 21. århundredes flerdimensionelle udfordringer - fra finansiel stabilitet til fødevaresikkerhed og klimaforandringer. Vi vil have virkeligheden ind i klasselokalet igen, sammen med debat og en mangfoldighed af teorier og metoder. Det vil bidrage til at forny vores disciplin, og skabe et rum hvor løsninger på samfundets problemer kan udvikles.

Forenet på tværs af landegrænser, opfordrer vi til at ændre kurs. Vi påstår ikke at kende den perfekte løsning, men vi er ikke i tvivl om, at økonomistuderende vil have gavn af at få kendskab til flere forskellige perspektiver og idéer. Pluralisme vil ikke blot bidrage til at revitalisere den økonomiske forskning og undervisning, men vigtigere bærer den potentialet til at bringe den økonomiske videnskab tilbage i samfundets tjeneste. Tre former for pluralisme bør være centrale i studieordningen: Teoretisk, metodologisk og interdisciplinær.

Teoretisk pluralisme fokuserer på behovet for, at et bredere udvalg af økonomiske skoler og traditioner er repræsenterede i studieordningen. Det er således ingen specifik tradition vi modsætter os. Pluralisme handler ikke om at vælge side, men om at tilskynde en rigere akademisk debat, der muliggør en kritisk sammenligning af idéer. Hvor andre studier omfavner diversitet og underviser i konkurrerende teorier, selv når de er uforenelige, præsenteres den økonomiske videnskab ofte som én samlet teori. Denne teori har naturligvis sine variationer, men den repræsenterer kun én måde at forstå økonomi og den virkelige verden på. Sådan ensporet er ingen anden videnskab; ingen ville tage en psykologiundervisning, der kun fokuserede på freudianisme eller en statskundskabsundervisning, der kun fokuserede statssocialisme, seriøst. På samme måde kræver en fyldestgørende økonomiundervisning et balanceret indhold af flere teoretiske perspektiver, lige fra den dominerende neoklassiske tilgang til oftere udeladte tilgange, som for eksempel feministiske, institutionelle, klassiske, marxistiske, post-keynesianske, økologiske og østrigske tilgange. De fleste økonomistuderende færdiggør deres uddannelse uden nogensinde at have stiftet bekendtskab med disse forskellige perspektiver i undervisningen.

 Ydermere er det essentielt at studieordningen indeholder fag, der sætter tingene ind i en kontekst, og fordrer refleksion over økonomiske problemstillinger og metoder, herunder videnskabsteori og økonomisk filosofi. Desuden bør de økonomiske idéers historie, herunder økonomisk historie og læsning af klassiske værker, være en integreret del af pensum, da disse idéer aldrig fuldstændigt kan forstås uafhængigt af deres historiske kontekst. På nuværende tidspunkt er sådanne kurser enten ikke-eksisterende eller marginaliserede til de yderste dele af studieordningen.

Metodologisk pluralisme fremhæver behovet for at udvide spektret af redskaber, som økonomer kan benytte til at arbejde med økonomiske spørgsmål. Det er indlysende at matematik og statistik er afgørende for vores fag. Men alt for ofte lærer studerende at mestre kvantitative metoder uden nogensinde at diskutere om hvorvidt og hvorfor disse metoder anvendes, og ligeledes uden at diskutere de bagvedliggende antagelser eller anvendeligheden af resultaterne. Derudover er der vigtige aspekter af økonomien, som ikke kan forstås ved en udelukkende kvantitativ tilgang: En velfunderet økonomisk analyse kræver at kvantitative metoder kombineres med metoder, der benyttes i andre socialvidenskaber. For eksempel kunne større fokus på kvalitative metoder bidrage til en dybere forståelse af institutioner og kultur. Alligevel har de fleste økonomistuderende ikke et eneste kursus i kvalitative metoder.

Endeligt bør økonomiuddannelsen indeholde interdisciplinære tilgange og tilskynde at de studerende beskæftiger sig med andre socialvidenskaber samt humaniora. Økonomi er en socialvidenskab; komplekse økonomiske fænomener kan kun sjældent præsenteres i et vakuum afskåret fra deres sociologiske, politiske og historiske kontekster. En fyldestgørende diskussion af økonomisk politik kræver, at de studerende forstår de bredere sociale og moralske implikationer af økonomiske beslutninger.

 

Den konkrete tilgang til implementeringen af disse former for pluralisme varierer fra sted til sted, men kunne f.eks. indeholde:

·       Ansættelse af instruktorer og forskere, der kan bidrage med teoretisk og metodisk mangfoldighed

 ·      Udformning af lærebøger og pædagogiske redskaber til at understøtte pluralistiske fag

 ·      Formalisering af samarbejdet mellem socialvidenskabelige og humanistiske institutter eller etableringen af nye institutter med ansvaret for at kombinere økonomi og andre områder.

 Forandringerne er ikke nemme at gennemføre - det er den slags forandringer aldrig. Men faktisk sker det allerede. Verden over har studerende sat gang i forandringerne. Vi har fyldt auditorier til ugentlige forelæsninger med talere om emner, der er udenfor pensum; vi har organiseret studiegrupper, workshops, konferencer; vi har analyseret studieordninger og foreslået alternativer; vi er påbegyndt selvstudier alene og sammen indenfor områder, vi ønsker var en del af undervisningen. Vi har grundlagt universitetsforeninger og opbygget netværk både nationalt og internationalt.

 Forandringen må komme fra flere steder. Derfor opfordrer vi jer - studerende, økonomer og ikke-økonomer - til at deltage og skabe den kritiske masse der er nødvendig for forandring. Besøg www.ISIPE.net for tilslutning til vores voksende netværk. I sidste ende er pluralisme i økonomiundervisningen essentiel for en sund offentlig debat. Det er et demokratisk spørgsmål.

 

per 5. maj 2014